Zajímavé...

Životopis sv. Jiří Drakobijce

sv. Jiří, volné dílo, wikimedia.org Zprávy o životě tohoto světce nejsou dost věrohodné. Z historických pramenů je uznávána jen zpráva o jeho mučednické smrti na začátku IV. století, kterou podstoupil v palestinském městě Lyddě; blízko dnešního Tel Avivu a nad jeho hrobem byla postavena basilika.

Svatý Jiří je oblíbený, jak na Východě, tak i na Západě. Obzvláště je uctíván v Anglii. Jeho přímluvě je připisováno mnoho zázraků. Je symbolem křesťanské statečnosti. za patrona si ho zvolili skauti, protože jim byl vzorem věrného a mužného života, člověka, který slouží s čistým srdcem.

Jiří, označovaný jako osvoboditel od draka zla, byl římským důstojníkem a jeho statečnosti si vážil i sám císař. Když však začal pronásledovat křesťany, vystoupil Jiří mužně proti němu s prudkými výtkami. Panovník ho dal spoutat a mučit. Čím krutěji ho ale mučil, tím více útěchy se Jiřími dostávalo. Rány se mu podivuhodně hojily, protože mu v noci přicházel na pomoc sám Bůh. Tak císař viděl, že ho nepřemůže. Protože obvyklá mučení nepomáhala, bylo nutno vymýšlet nová. Jiří obdržel jméno "velký mučedník.

Jiří proslul svým setkáním s drakem. Legenda vypráví, že jednoho dne přišel z Nikomedie do města Silene v Lýbii. V blízkosti tohoto města se ve velikém močálu zdržoval drak. Silenštní se ho velmi báli. Chtěli ho mít od sebe co nejdále, nechtěli ho dráždit, a proto mu denně přinášeli k močálu dvě ovce, aby ho nasytili. Počet ovcí se však stále více tenčil, a tak mu obětovali denně jen jednu ovci, ale přidávali mu k ní ještě malé dítě. Když přišla řada na královskou dcerku, čekl král celý týden, protože se se svým milovaným dítětem nemohl rozloučit. Posléze mu však nezbylo nic jiného než ji vydat.

A právě v tu chvíli se objevil Jiří. Dívenka mu vyprávěla o strašných obětech, které musí přinášet drakovi a radila mu, aby v momentě, kdy začne drak vystupovat z močálu, utekl, je-li mu život milý. Na to však hrdina nehodlal přistoupit: vyrazil naopak proti drakovi a po prudkém zápase ho zabil. Tak byla zachráněna nejen královská dcera, nýbrž i celé město. Výsledkem bylo, že král i všichni jeho poddaní přijali křesťanskou víru.

V té době nastoupil na císařský trůn Dioklecián, který usiloval o vyhubení křesťanů. Jeho místodržící Dacián vykonával císařské příkazy tak horlivě, že mu zakrátko padly za oběť celé zástupy křesťanů. Mnozí další pak ze strachu o život zapřeli svou víru a vrátili se k modloslužebnictví. Když se o tom doslechl Jiří, odložil vojenský šat a v prosté tunice vyšel mezi lid, aby kázal slovo Boží a povzbuzoval ty, kdo ze strachu slábli ve víře. Zpráva o jeho působení se rychle donesla k místodržiteli. Ten se rozhněval, dal Jiřího zajmout a poručil, aby byl krutě mučen. V noci však se Jiřímu zjevil Ježíš Kristus a zázračně zhojil všechny jeho rány, takže ráno Jiří vyšel z vězení svěží a usměvavý, jako by se mu nic nebylo přihodilo. Dacián tedy poručil, aby Jiřího lámali kolem. Přivázali ho ke kolu pokrytému ostrými břity, ale kolo se okamžitě rozpadlo na kusy a Jiří vyvázl bez nejmenšího škrábnutí.

Když místodržitel viděl, že mučení Jiřímu neublížilo, povolal kouzelníka, aby světce připravil o život. Kouzelník smísil jed s vínem, pronesl čarodějné zaříkání a podal nápoj Jiřímu. Jiří však požehnal pohár znamením kříže, vypil ho a jed mu neuškodil. Když to kouzelník uviděl, padl Jiřímu k nohám, doznal svou vinu a prosil, aby se mohl stát křesťanem.

Dacián se nakonec pokusil přemoci Jiřího lichotkami. Vybídl ho, aby vstoupil do pohanského chrámu a obětoval bohům. Musí jim přece vzdát díky za to, že až dosud k němu byli schovívaví a nepotrestali ho za jeho rouhání ! Jiří naoko souhlasil. Jakmile však překročil práh, poklekl a prosil Boha, aby zničil chrám i s modlami. V tu chvíli se snesl z nebes oheň, sežehl chrám, modly i pohanské kněze a vše se propadlo do země. Místodržitelova manželka byla tím divem tak ohromena, že se přihlásila ke křesťanské víře. Rozzuřený Dacián ji za to dal bičovat k smrti. Když ji bičovali, tázala se Jiřího, co se s ní stane, vždyť dosud není pokřtěna. Jiří ji však ujistil, že krev kterou prolila pro víru Kristovu, je cennější než voda křtu, a ona v pokoji vypustila duši. Dacián pak rozhodl, že Jiří bude smýkán městem a nakonec sťat. Světec poklekl a prosil Pána, aby na příště vyhověl prosbě každého, kdo se v jeho jménu obrátí k bohu o pomoc. Hlas přicházející z nebes ho ujistil, že se tak stane. Kat pak vykonal své krvavé dílo. Když se Dacián vracel z místa popravy do svého paláce, byl za trest i se svou družinou sežehnut bleskem.

Drak symbolizuje zlo, tmu a stín v naší duši. Existuje způsob, jak ho integrovat, o čemž vypráví příběh sv. Markéty. Existuje však i cesta, kterou ztělesňuje sv. Jiří: někdy je třeba nestvůru stoupající z močálu našeho podvědomí zabít- jinak by nezničila jen naše ovce, nýbrž i dítě v nás. Pozřela by to, co v nás je nezfalšované, nedotčené. Jiří je symbolem toho, co v nás je maskulinní, mužné; co nemá strach před drakem, který vystupuje z hlubin naší duše. Mnohé z toho, co je v nás, musí být vyvrženo, jinak nás to pozře. Může jít o depresivní myšlenky, které nás jako močál stahují dolů, mohou to být vražedné impulsy nebo destruktivní tendence. Jiří nám ukazuje, že ani vůči takovému draku nejsme bezmocní, naopak, že je možno proti němu s pomocí Boží bojovat.

Svatý Jiří, kromě skautů, je patronem rytířských řádů, především Německého Řádu (Řád bratří a sester německého Domu panny Marie v Jeruzalémě), dále Benátek, Německa, Řecka či Ruska. Hlásí se k němu vojáci, jezdci, horníci, artisté a další. Mezi jeho atributy patří drak, kolo, korouhev, kůň nebo rytíř. Svatý Jiří zemřel mučednickou smrtí v roce 305. Jeho svátek si církev připomíná 24. dubna.

Modlitba proti úzkosti, nouzi a úskokům ďáblovým
Rozpomeň se, Pane, na rytířský zápas a slavné vítězství svého svatého svědka Jiřího, ve kterém vytrpěl nelidská muka za tvou slávu, a chraň nás na jeho láskyplnou přímluvu všech úzkostí a bídy, zejména pak všech pokušení ďábelských. Skrze Krista, naše Pána. Amen.Zdroj: Duchovní terapie a křesťanská tradice- Čtrnáct svatých pomocníků, Anselm Grün, str. 53-56, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2000

Převzato z www.nemeckyrad.cz,
článek naleznete zde.sv. Jiří, zdroj: abcsvatych.cz

Sdílet

Související články:
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Archanděl Michael: Náš ochránce (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2020)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (26.08.2020)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (13.08.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 23. 04. 2014 | 7086 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.nemeckyrad.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1036 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (748 hl.)
 
Je to bláznovství (754 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (806 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1020 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (808 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (721 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5893
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace