Zajímavé...

Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné"

stainedglassartist Follow Saint Maximilian Kolbe, CC BY-NC 2.0, flickr. Na matčinu otázku: "Ubohý můj synu, co jen z tebe vyroste?" hledal odpověď a jak sám vzpomíná, dlouho stál před obrazem Matky Boží a prosil o odpověď.

Narodil se 8. ledna 1894 v Zdunské Woli a jeho křestní jméno bylo Rajmund. Byl druhý z pěti chlapců, z nichž dva zemřeli v dětském věku. Byl z tkalcovské rodiny. Oba rodiče pocházeli z tkalcovských rodin, a proto si také zařídili domácí tkalcovnu. Ale dlouho nemohli obstát v konkurenci s textilními továrnami, které tehdy vznikaly. Proto se nakonec vzdali řemesla a pracovali jako dělníci v továrně.

Na matčinu otázku: "Ubohý můj synu, co jen z tebe vyroste?" hledal odpověď a jak sám vzpomíná, dlouho stál před obrazem Matky Boží a prosil o odpověď.


  Měl vidění Matky Boží,
která mu nabídla na výběr dvě koruny,
bílou - znak čistoty
a červenou - znak mučednictví.

Měl si vybrat.
On si vybral obě.


sv. Maxmilián Kolbe


V r. 1907 přišli do městečka Łagiewniki u Lodže černí františkáni - minorité, aby obydleli starý klášter, který jim kdysi patřil. Při jednom kázání jejich provinciál prohlásil, že přijme do malého semináře ve Lvově chlapce, kteří mají zájem o kněžské nebo řeholní povolání. V rodině Kolbových projevili zájem dva chlapci: nejstarší František a druhorozený Rajmund. Oba složili u provinciála přijímací zkoušky a otec jim pomohl dostat se do Lvova.

V Polsku před první světovou válkou vřela revoluční nálada za osvobození země od cizí nadvlády. Proto, když se v r. 1910 bratři Kolbeovi měli hlásit do noviciátu, vážně pomýšleli na to, že půjdou k vojsku. Ale nakonec se přece jen přihlásili do noviciátu minoritů, kde František dostal jméno Valerián a Rajmund Maximilián. Po krátkém čase vstoupil k minoritům i jejich mladší bratr Josef s řeholním jménem Alfonz. Ale František-Valerián po vypuknutí první světové války opustil řeholi a šel bojovat do polské legie.

Ještě předtím, na podzim r. 1912, poslali představení Maxmiliána i s dalšími spolubratry ke studiu filozofie a teologie do Říma. Bydleli v mezinárodním františkánském kolegiu Seraphicum. Na přednášky filozofie chodili na jezuitskou gregoriánskoo univerzitu. Na svátek Všech svatých r. 1914 Maximilián složil slavné řeholní sliby. Při této příležitosti si připojil k řeholnímu jménu ještě další - Maria.

Teologii studoval na františkánském učilišti San Teodoro. Kněžské svěcení přijal v dubnu 1918. Jelikož se u něj projevovaly vážnější zdravotní potíže, představení ho poslali v létě 1919 do rodného Polska.

Jak naznačilo přijetí jména Maria, františkán Maxmilián Kolbe chtěl být těsněji spojen s Pannou Marií. A to nejen osobně, ale i v apoštolátu. Na tento cíl založil ještě v Římě v říjnu 1917 zvláštní sdružení nazvané "Šik Neposkvrněné". Sdružení začal s řeholními spolubratry, ale později ho rozšířil především na laické členy. V r. 1939 měl "Šik (Rytířstvo) Neposkvrněné" 750 000 členů. Organizace měla dvojí cíl. Konečným cílem byla větší Boží sláva. Bližším cílem bylo vlastní posvěcování stále dokonalejším následováním Panny Marie a získání co nejvíce duší pro Boha.

V Polsku představení určili pátra Maxmiliána za profesora církevních dějin na františkánském bohosloveckém učilišti v Krakově. Ale páter nebyl na tento předmět připraven. Bylo to těžké pro něj i pro posluchače. V roce 1920 se mu tak zhoršilo zdraví, že ho v srpnu dali do sanatoria v Zakopaném, kde byl až do konce dubna následujícího roku.

Během nuceného odpočinku v sanatoriu se otec Maximilián podrobněji zabýval programem hnutí pod ochranou Neposkvrněné. Nepřátelé Církve používali jako účinný nástroj svého boje komunikační prostředky: film, rozhlas a především tisk. Není třeba nechat všechny tyto věci jen v rukou nepřátel. I sdružení Neposkvrněné potřebuje časopisy, případně film a rozhlas, aby mohlo dosáhnout vytyčené apoštolské cíle.

A tak se zrodila myšlenka časopisu "Rytíř Neposkvrněné",
ke kterému se později připojil
pro mládež "Páže Neposkvrněné"
a pro děti "Dítě Neposkvrněné".
K těmto přistoupil ještě "Malý deník"
s oblíbenou pondělní sportovní rubrikou.


Většina spolubratrů byla velmi zdrženlivá vůči hnutí, které organizoval otec Maximilián. A když zmínil časopis, mnozí se otevřeně postavili proti. Pokud časopis, tak pouze františkánský, jak to dělají jinde. Také provinciál dal souhlas k vydávání časopisu pouze s vážnými omezujícími podmínkami, jako: žádné půjčky a dluhy, nespoléhat se na finanční podporu provincie.

První číslo časopisu "Rytíř Neposkvrněné" vyšlo na jaře 1922. Bylo skromné ​​až ubohé, a to jak vzhledem tak i obsahem. Ale horká uživatelova slova přece jen našla ozvěnu a tak zásluhou dobrodince mohlo brzy vyjít i druhé číslo. Tehdy už i páter provinciál změnil postoj a oznámil otci Maxmiliánovi, že v případě potřeby i provincie může finančně podpořit časopis.

O. Maximilián se však nespokojí pouze s prací ve své vlasti. Chce získat pro Neposkvrněnou celý svět. V roce 1927 zakládá Niepokalanów v Polsku. Když vidí požehnané ovoce jeho působení, chce, aby taková mariánské střediska vznikly po celém světě.

Nejprve se rozhodne odjet na Dálný Východ. Provinciál o. Kornélia Czupryk mu v odpovědi na jeho žádost klade tři otázky: jestli ovládá jazyk místních lidí, jestli má peníze a zda má zázemí na těchto územích. Odpovědi otce Kolbeho jsou negativní, ale trvá na své žádosti. Nakonec v únoru 1930 spolu se čtyřmi bratry přes Lurdy a Lisieux odjíždí do Japonska.

V dubnu přichází do Nagasaki a hned se chopí práce. Zakládá "Zahradu Neposkvrněné" - Mugensaino Sono a už v květnu vychází první číslo Seibel no Kishi - japonské verze Rytíře Neposkvrněné v nákladu 10000 výtisků. Bylo to možné díky schopnosti o. Maxmiliána spolupracovat s různými lidmi i nekatolíky a nekřesťany. Jeho nadšení a víra v Boží Prozřetelnost se přičinily o to, že je nazýván "Šílencem Neposkvrněné". Tento titul si plně zasloužil. On jako člověk nemocný na tuberkulózu, s polovinou plic, člověk se slabým zrakem i hlasem, kterému lékaři doporučují stálé léčení, ve službě Neposkvrněné jakoby necítil ani utrpení ani únavu. To skutečné utrpení se pouze blíží.

Otec Kolbe je již od roku 1936 znovu v Polsku jako gvardián kláštera v Niepokalanów. V září začíná II. světová válka. Po obsazení Polska Němci si okupanti zapisují niepokalanovský klášter na seznam zvlášť nebezpečných míst. Niepokalanów musí přerušit svou apoštolskou práci a o. Maximilián je spolu s 30 bratry 19. září 1939 zatčen a do 8. prosince téhož roku ho vězní v různých koncentračních táborech. Domů se vrací v den svátku Neposkvrněného Početí Panny Marie. Ale ze svobody se netěší dlouho.

Na podzim 1940 dostal upozornění, že se ho chystají zatknout. Tehdy řekl jednomu mladému páteru: "Je to těžké, můj milý. Evropa se velmi vzdálila od Boha, proto musí toto zakusit ... Když trpí vinní, to je pokání. Jen utrpení nevinných je opravdová smírná oběť."

17. února 1941 přišlo pět gestapáků pro o. Kolbeho a další čtyř kněze. Odvedli je do pověstné varšavské věznice Pawiak. Odtud v květnu odvezli o. Maxmiliána a dalších více než 300 vězňů do koncentračního tábora v Osvětimi. Dostal číslo 16670 a zařadili ho do bloku, kde byli vězni určeni na těžkou práci.Jelikož byl nemocný a pro tělesnou slabost někdy nemohl, dozorci ho často bili a kopali. Když mu někdo chtěl pomoci, řekl: "Nechte mě, ještě i vás budou bít. Neposkvrněná Panna Maria mi pomůže."

Když byl úplně vyčerpaný, dali ho na určitý čas do nemocničního bloku. Po částečném zlepšení zdravotního stavu ho dali do bloku č. 14. Odtud jednou při venkovních pracích utekl jeden vězeň. Velitel tábora dal nastoupit všechny vězně toho bloku a deset z nich vybral na smrt hladem. Mezi oběťmi byl i jistý František Gajowniczek, který bědoval, že už neuvidí ženu a děti.

Tehdy vystoupil O. Maximilián před velitele: "Já jsem polský katolický kněz. Jsem už starý a chci zemřít místo něho, neboť má ženu a děti." Velitel se na chvíli zarazil, ale pak souhlasil. Gajowniczkowi přikázal odstoupit a kněze dal odvést spolu s dalšími devíti do bunkru hladu.

Byla to sklepní cela č. 18. Skupina esesáků s tlumočníkem chodila denně na kontrolu.

Osvětim, foto: Alena Růžičková


Tlumočník později svědčil o tom, že z hladomorny se denně ozývaly modlitby a mariánské písně. Vedl je Otec Kolbe. A když už mnozí zemřeli a ostatní leželi slabostí na zemi, kněz ještě stál nebo klečel mezi nimi a modlil se.

Po dvou týdnech zůstali živí už jen čtyři, mezi nimi O. Maximilián. Vedení tábora chtělo s nimi skoncovat. Proto táborový lékař vstříkl každému z nich do žíly na levém předloktí injekci karbolové kyseliny.

Kněz se neodtahoval, spokojeně nastavil katovi rameno. Bylo krátce odpoledne 14. srpna 1941, předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie. Tělo velkodušného františkána spálili spolu s jinými.

Otce Rajmunda Maxmiliána Maria Kolbeho prohlásil za blahoslaveného Pavel VI. v říjnu 1971. O jedenáct let později ho papež Jan Pavel II. prohlásil za svatého. Na obou slavnostech se zúčastnil i zachráněný František Gajowniczek. Při svatořečení svého dobrodince měl již přes 80 let.Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek ze 13. 8. 2019 naleznete zde.

Svätý na dnes

(Na Fatym.cm vydáno 15. 8. 2019; 13. 8. 2020 - 1182 přečtení)

Osvětim, foto: Alena Růžičková

Sdílet

Související články:
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Archanděl Michael: Náš ochránce (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2020)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (26.08.2020)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 08. 2020 | 1920 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1117 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (785 hl.)
 
Je to bláznovství (785 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (832 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1053 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (838 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (740 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 6150
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace