Zajímavé...

Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C)

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek nejbližší neděle (Lk 1,1-4; 4,14-21) nabízí dva začátky. Prvním je začátek celého Lukášova evangelia a potom je to začátek Ježíšovy veřejné činnosti.

Prolog, jak nazýváme první čtyři verše Lukášova evangelia, obsahuje několik důležitých detailů. Lukáš není první, kdo píše o Ježíši. Zmiňuje očité svědky a služebníky slova, čímž pravděpodobně naráží na ústní ohlašování Kristova poselství. Přiznává, že on sám nebyl očitým svědkem událostí, ale jeho dílo je plodem důkladného přezkoumání pramenů, které existovaly již před ním. Možná má na mysli Evangelium podle Marka nebo některé další sbírky (Ježíšových podobenství, zázraků, popis jeho umučení a pod.), které kolovaly v komunitách prvních křesťanů a staly se podkladem při napsání čtyř evangelií Nového zákona.

Spolehlivost učení

Identita vznešeného Teofila a jeho postavení nám zůstávají neznámé. Asi měl vyšší postavení, což naznačuje oslovení "vznešený". Není vyloučeno, že finančně pomohl Lukášovi při sestavení díla (pergamen, psací potřeby, cestování za očitými svědky). Lukášovo přání "abys poznal spolehlivost učení, do kterého tě zasvětili," naznačuje, že Teofil byl novoobrácencem, kterého Lukáš chce utvrdit ve víře, kterou přijal.

Evangelista klade důraz na věrohodnost svého díla (očití svědci, důkladné ověření pramenů). Lukáš zdůrazňuje snahu popsat všechny věci "uspořádaně vypíši". Evangelium jako napsaný dokument není jednoduchým poskládáním příběhů vedle sebe, ale pečlivě promyšleným a uspořádaným dílem, což se projevuje v několika směrech. Evangelista postupuje chronologicky. Začíná Ježíšovým narozením a dětstvím, přechází na jeho veřejné působení a končí smrtí a zmrtvýchvstáním. Také z geografického hlediska má dílo svou strukturu.

Ježíšovo ohlašování začíná v Galileji, prochází Samaří a završuje se v Jeruzalémě. Nakonec můžeme mluvit i o připraveném teologickém záměru, který se projevuje v poselství pro své čtenáře (pozornost vůči chudým, důraz na modlitbu, působení Ducha Svatého, otevřenost spásy pro všechny atd.) Celý prolog vrcholí v závěrečném 4. verši, kde se hovoří o "spolehlivosti učení". Lukáš chce nabídnout Teofilovi - čerstvému následovníku Krista - jistotu o správnosti jeho rozhodnutí a o spolehlivosti Ježíšova učení, které se rozhodl přijmout. Ať je to pro nás povzbuzením číst Boží slovo. Ať je pro nás kompasem na naší cestě života, neboť v něm máme jistotu Boží nauky.

Kristus jako naplnění Písma

V nedělním úryvku jsou vynechány první tři kapitoly Lukášova evangelia. Je to z toho důvodu, že s většinou z nich jsme se již setkali ve vánočním období v úryvcích o Ježíšově narození, dětství a křtu (Lk 1-3), nebo se ještě setkáme na 1. neděli postní 10. března 2019 v úryvku o Ježíšově pokušení (Lk 4,1-13).

Ježíš si pro začátek svého veřejného působení vybral synagogu v rodném Nazaretě. Evangelista hovoří o působení Ducha Svatého v osobě Ježíše Krista, které se viditelným způsobem projevilo při křtu v Jordánu, ale které začalo již v okamžiku jeho vtělení při zvěstování. Lukáš zmiňuje Ježíšův zvyk chodit do synagogy. Evangelista poukazuje na poslušnost Božího Syna, který vtělením a narozením bere na sebe víru, náboženství židovského národa a jeho předpisy, které přišel naplnit.

Podle názoru odborníků sobotní liturgie v synagoze začínala a končila modlitbami. Určitě se recitovalo vyznání víry z Knihy Deuteronomium 6,4, tzv. Šema Israel - "Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Pán jediný!" Pak se četl úryvek (tzv. "paraša") z Tóry, tzn. z některé z pěti Mojžíšových knih (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium). Potom následovalo čtení z Proroků (tzv. "haftara"), po kterém zazněl komentář k přečteným textům, něco jako homilie. Čtení mohl přečíst kterýkoliv dospělý muž a tentýž přednesl i slova povzbuzení. V tuto sobotu se čtení z Božího slova a jeho výkladu ujal jejich rodák Ježíš. Úryvek z knihy proroka Izaiáše se stal pro Božího Syna programovým prohlášením jeho působení. Pán Ježíš aplikoval na sebe proroctví Izaiáše 60,1-2 o Mesiáši, jehož poslal Bůh, aby hlásal evangelium chudým, aby oznámil zajatým propuštění, slepým, že budou vidět, utlačovaným, že budou propuštěni na svobodu a ohlásil Pánův milostivý rok.

Ježíš Kristus toto Izaiášovo proroctví slavnostně prohlašuje za naplněné ve své osobě
: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." (Lk 4,21) Kristus se neopírá o nějaký citát rabína, ale vlastní autoritou Božího Syna prohlašuje, že doba čekání skončila.

"Dnes"

Ježíšovo "dnes" zaznívá nám. Pro nás se Ježíš Kristus a jeho poselství stává časem naplnění. "Dnes" je naším setkáním s Kristem, je naším závazkem, který od nás žádá kráčet za Pánem. Ne až když děti vyrostou, ne až když budeš mít více času, ne až když budeš v důchodu, ale dnes. Jsme učedníci, kteří jsme "dnes" pozváni žít a hlásat Kristovo evangelium, které se má naplnit v našem životě.  


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 24. 1. 2019 naleznete zde

freestone wilson Follow Jesus teaching in the temple, CC BY-NC-SA 2.0, flickr.com

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 01. 2019 | 1103 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)


Celkem hlasovalo: 702
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace