Zajímavé...

Obrácení svatého Pavla

sv. Pavel, AngMoKio, CC BY-SA 2.5, commons.wikimedia Apoštol národů byl nejdříve farizejem a aktivním pronásledovatelem křesťanů. Po obrácení se stal apoštolem a zemřel pro Krista jako jeden z pilířů církve.

Ve srovnání s jinými apoštoly, kteří Krista znali osobně a prožili s ním několik let, si omilostněný hříšník Pavel z Tarsu musel svůj osobní vztah ke Spasiteli vybudovat dlouhodobým růstem ve víře do značné míry sám. V tom je velmi podobný i nám, moderním křesťanům. Vzhledem k jeho povaze a předchozímu životu farizeje se tento proces neobešel bez problémů či dokonce konfliktů. Po obrácení zůstal celé tři roky v Damašku, aby se už jako nové stvoření, které si obléklo Krista, vydal za Petrem do Jeruzaléma. Celý zbytek života až po mučednickou smrt v Římě všude, kam přišel, oduševněle ohlašoval Spasitele a Vykupitele bez kompromisů.

Svou metanoii pojal radikálně a stejnou důslednost očekával i od těch, které v křesťanské víře na misijních cestách Středomořím formoval. Pavlova analýza světa, ve kterém působil, se vzhledem k vícero společenským paralelám se současností dá využít i dnes. Jeho preciznost a raně křesťanské reakce na dění kolem sebe by nám mohly dodat důvěru v řešení, které navrhl, aby udělal z křesťanství autentický nástroj změny celého lidského pokolení.

Pro ty, kteří touží dozvědět se o sv. Pavlovi a jeho představách něco víc, nabízíme dva úryvky (část předmluvy a podkapitolu Setkání se vzkříšeným Pánem) z čerstvě vydaného slovenského překladu knihy předního světového odborníka na jeho život a někdejšího profesora Nového zákona na l'École Biblique et Archéologique Française de Jerusalem, v roce 2013 zesnulého dominikána Jerome Murphy-O'Connorovi, Paul: His Story - Apoštol Pavel. Jeho příběh.

(https://www.martinus.sk/?uItem=260969).

Předmluva

Psaní této knihy bylo nádherným dobrodružstvím - pokusem proměnit život na příběh. Existuje mnoho životopisů Pavla z Tarsu, ale všechny se uspokojují se zdůrazňováním bodů, které můžeme stanovit s určitým stupněm pravděpodobnosti. Střed zájmu spočívá na argumentech, které potvrzují jisté závěry a "fakta", které vycházejí na světlo a jsou představovány jako trofeje v nádherné izolaci. Samotná povaha tohoto procesu zaručuje, že Pavel se nikdy neobjeví jako živá bytost. Jisté věci o něm byly objeveny, ale není ho vidět jako charakteristického jednotlivce. V mnoha momentech se v podstatě objevuje jako netělesná mysl, ze které se vylévají teologické myšlenky.

Na rozdíl od Lukáše nevkládám do Pavlových úst žádnou řeč, ale zaměstnávám se tím, co si Pavel mohl myslet a co cítil. Zde je kontrolou jednoduchý selský rozum. Pavel si musel promyslet věci dříve, než udělal nějaké rozhodnutí. Nechávám ho roztřídit možnosti, často v kontextu cesty k nové situaci. Mohl jednat impulzivně a neuváženě se hnát do katastrofálních strategických či taktických omylů. V takových případech se pokouším vysvětlit, proč se něco nepovedlo a jak Pavel pracoval na tom, aby se v budoucnu podobným omylům vyhnul.
br> Během své akademické kariéry jsem pracoval na mnoha aspektech Pavlova života a teologie, ale pokus destilovat rafinované poznání na příběh, mě přivedl k pohledům, které jsem nikdy netušil. Pavel je nyní pro mě skutečnější jako člověk a pochopitelnější jako teolog. Totéž přeji i svým čtenářům.
Jerome Murphy-O'Connor OP, leden 2003

obálka knihy, blog.postoj.sk


Setkání se vzkříšeným Pánem

Za daných okolností je tedy jisté, že Pavel nebyl v žádném případě disponovaný k očekávání toho, že se něco stane během jeho cesty do Damašku. Jeho mentální nastavení bylo srovnatelné s tím, které měli učedníci, pro které znamenalo ukřižování konec nadějí. Pavel byl přesvědčen, že Ježíš zemřel smrtí, která byla přiměřená jeho troufalosti, zůstalo už jen navrátit jeho pomýlené stoupence do ovčince autentického židovství.

Pavel výslovně tvrdí, že iniciativu převzal Ježíš "a poslednímu ze všech se jako nedochůdčeti zjevil se i mně" (1 Kor 15, 8), což dovolí Pavlovi, aby v jiném kontextu položil řečnickou otázku "Copak jsem neviděl Ježíše, našeho Pána?" (1 Kor 9, 1) .12

Ale jak Pavel věděl, že to byl Ježíš? Na rozdíl od Máří Magdalény, Petra a ostatních učedníků se s Ježíšem během jeho života neseznámil. Můžeme se pouze domnívat, že z toho, co o Ježíši věděl, si Pavel vytvořil jakýsi mentální obraz, kterému vzkříšený Pán odpovídal. Stres, ve kterém Pavel konal, mohl zvýšit jeho vnímavost na každého a na všechno, co bylo spojeno se středem jeho emocí. Ať už se to stalo jakkoliv, můžeme si být absolutně jisti jednou věcí, že výsledkem této zkušenosti bylo Pavlovo nepopiratelné přesvědčení, že Ježíš, který byl popraven Pontským Pilátem, žije. Ježíšovo zmrtvýchvstání, které Pavel pohrdavě odmítal jako podvod, se ukázalo být skutečností tak prokázanou jako nos mezi očima. Ježíšova existence pokračovala na jiné úrovni bytí. Toto uznání je vším, co bylo potřebné pro Pavlovo obrácení, protože to zcela změnilo jeho hodnotový systém.

Tvrdost tohoto obratu o 180 stupňů Pavel připomíná, když mluví o tom, že se ho Ježíš Kristus zmocnil (Flp 3, 12). Ježíš se ho zmocnil s neodolatelnou silou a postavil ho na úplně jinou cestu. Bylo by obtížné, ne-li nemožné, najít grafictější ilustraci toho, co znamená nadvláda. Pavlovo první přesvědčení týkající se skutečné Ježíšovy identity tedy muselo být, že byl "Pánem". Když už Pavel přijal Ježíše jako Pána, musel ještě uznat, že byl "Kristem" (Pomazaným). Ježíš nebyl jen nějakým "Pánem", ale židovským Mesiášem, v jehož Pavel doufal. Navíc, pokud byl Ježíš Mesiáš, pak byl "Synem Božím", protože tyto dva pojmy byly v judaismu úzce spojeny.

Celkově od začátku jeho života jako křesťana, pojmy "Ježíš", "Kristus", "Pán" a "Syn" byly úzce spojeny v Pavlově mysli, protože byly zakořeněné v jeho zkušenosti Ježíšovy síly.

Další krok následoval přirozeně, protože Pavel ho už mentálně přijal a byl na něj připravený. Pokud byl Ježíš Mesiáš, pak doba zákona skončila. Co zákon ukládal jako nutné podmínky spásy, již více nemělo platnost. Takže pohané, pokud šlo o jejich naději na spásu, se již více od Židů nelišili. Nezáleželo už na poslušnosti zákonu, ale na přijetí Ježíše. Mesiáš nebyl pouze pro Židy. Byl Pánem celého světa.

V Pavlově případě byl tento rozumový závěr posílen jeho osobní zkušeností. Ježíši oponoval jménem zákona, ale byla mu dána milost a jeho přijetí Ježíše už více nebylo závislé na zákoně. Z toho vyplývalo, že milost byla dostupná i pohanům, které zákon vylučoval.

Tyto dva aspekty se v Pavlově mysli spojily. "Ale když se Bohu, který si mě už v lůně matky vybral a svou milostí povolal, zalíbilo zjevit ve mně svého Syna, abych ho kázal mezi pohany, už jsem se neradil s tělem a krví" (Gal 1, 15-16) . Pavel to viděl tak, že jeho podřízení se Kristu bylo současně přijetím povinnosti ohlašovat ho jako Pána pohanskému světu.


Publikováno se souhlasem Nakladatelstva Dominikáni

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 24. 1. 2017 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 26. 1. 2017; 25. 1. 2020 - 2982 přečtení)

blog.postoj.sk


Obrácení sv. Pavla,volné dílo, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Důvod, proč Jan Pavel II. řekl: "Nebojte se" (24.10.2020)
Svatý Šarbel Machlúf (Makhlūf) arabsky مار شربل (09.10.2020)
Blahoslavený Carlo Acutis (07.10.2020)
6 poschodí ke svatosti podle sv. Terezky (06.10.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (27.09.2020)
Archanděl Michael: Náš ochránce (27.09.2020)
Láska Pátra Pia k Matce Boží (26.09.2020)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2020)
Kdy přišel svatý Mikuláš? - o jeho zjevení a počátcích poutí do Lutině (26.08.2020)
Svatý Maxmilián Maria Kolbe v Osvětimi (13.08.2020)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (13.08.2020)
P. Dominik Zavřel: nový český trapistický mučedník (08.08.2020)
Libanon / Svatý Šarbel Machlúf prosí o pomoc (08.08.2020)
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se (ne)našlo neporušené, ale integrální - upřesnění (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 01. 2020 | 4347 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (1028 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (746 hl.)
 
Je to bláznovství (753 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (802 hl.)
 
Dost se o to zajímám (1018 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (806 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (715 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5868
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace