Zajímavé...

Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí

chartphram, CC0 Public Domain / FAQpixabay.com, Evangelijní úryvek slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (Lk 1, 39 - 56) nabízí setkání Marie se svou příbuznou Alžbětou, při kterém zazní Mariin chvalozpěv.

Maria je představena jako příklad - předobraz toho, jaký záměr má Bůh s člověkem a co Bůh z člověka udělá, tzn. že bude vykoupený celý člověk, který je jednotou těla a duše.

Vždy jsme odkázáni na Boží milost. To platí i pro Marii, která nebyla uchráněna před dědičným hříchem vlastními silami, ale jedině Boží milostí, která jí byla darována skrze Ježíše Krista a skrze tuto milost je již oslavená v nebi, což vyznáváme dnešní slavností.

Definitivní završení lidské osoby

Magnificat, jak se obvykle nazývá Mariin chvalozpěv podle úvodního slova "velebí" v latině, měl v dějinách křesťanství výjimečné postavení. Osoba Marie, pokorné Pánovy služebnice, Boží matky, ženy víry, byla vždy v Církvi uctívána jako vzor, se kterým se může a má ztotožnit každý věřící.

Písmo svaté se totiž dívá na osoby spojené s vtělením Božího Syna rozdílným pohledem. Postavy Zachariáše a Alžběty, Jana Křtitele, Simeona a Anny biblické texty vnímají jako zástupce těch, kteří očekávají zaslíbení a uvádějí Mesiáše, čímž splňují svou úlohu v Božím plánu a ustupují do pozadí. Jinými slovy jsou součástí Božího lidu zaslíbení. Maria je součástí nové smlouvy, kterou Bůh uzavřel se svým lidem v Ježíši Kristu, a je trvale přítomna ve společenství Božího lidu.

Pokorná služebnice

Magnificat není jen osobní oslavou Boha ze strany Marie, ale je oslavou Boha i ze strany Božího lidu. Jednoznačně to potvrzují témata, která jsou obsahem díků, ale pak i ta skutečnost, že chvalozpěv má rozlišitelné dvě části.

V první části (Lk 1, 46 - 50) Maria hovoří v 1. osobě. Velebí Boha za to, co vykonal v ní. Lk 1, 46 - 47 tvoří radostné uvedení do tématu: "Velebí má duše Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli." V Lk 1, 48 zaznívá odpověď na důvod této oslavy Boha: "Neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici." V této první části zaznívají významné Boží tituly: Pán, Bůh, Spasitel, Mocný, Svatý, Milosrdný. Maria ve vlastním životě prožila zkušenost s Božím milosrdenství a mocí, která ji zastínila při početí (srov. Lk 1, 35).

Ve druhé části chvalozpěvu (Lk 1, 51 - 55) se Maria, dcera Sionská, stává mluvčí vlastního národa. Hovoří o "našich otcích". Pokorná služebnice Páně spojuje svůj život s dějinami Božího služebníka, kterým je celý izraelský národ. Vidíme zde propojení - Maria - služebnice, národ Izrael - služebník. Tato část je postavena na protikladech velikosti a malosti podle lidských kritérií, kterou Bůh mění podle svých kritérií. Jako Pánova služebnice Maria zvedá oči za horizonty své osoby a velebí Pána za velké věci, které vykonal pro ponížené a hladové, kteří trpěli pod mocnými a bohatými.

Milosrdný a mocný Bůh

V obou částech chvalozpěvu jsou vyzvednuty především dvě Boží vlastnosti - milosrdenství a moc, které Bůh projevil vůči mladé ženě z Nazareta, vůči jejímu národu a vůči všem, kdo se ho bojí. To není strach z Boha nebo před Bohem, ale obava člověka, aby nezneužil, aby neznesvětil Boží moc a milosrdenství ve svůj prospěch. Bůh vždy jedná ve prospěch člověka. V našem případě je vždy riziko, že myslíme více na vlastní potřeby. Ježíšova matka chválí Boha za jeho plán spásy, který se začal v Abrahamovi, pokračoval v dějinách a nyní se rozšiřuje na všechny národy a bude mít své pokračování už nejen vůči vyvolenému národu, ale vůči všem, kteří se bojí Boha. Proto Mariina slova jsou i chvalozpěvem Církve, která se s nimi ztotožňuje a v níž je Maria první vykoupená Kristovou milostí.

Zpěv vykoupených

V Mariině písni se spojuje minulost, přítomnost a budoucnost. Bůh v životě každého, kdo mu věří a kdo se otevírá jeho milosti, pokračuje ve velkých skutcích svého milosrdenství. Poníženost, o níž Maria mluví, je pokorný postoj věřícího, který se sklání před Boží všemohoucností a moudrostí. Nejednou lidský rozum nedokáže porozumět Božím cestám, a přece důvěřuje Božímu jednání. Je to mnohdy v protikladu k různým formám "mocných tohoto světa", kteří neuznávají žádnou odpovědnost před Bohem a pyšně se vychvalují svou nezávislostí.

Magnificat je zpěvem už vykoupených, ale rovněž zpěvem naděje těch, kteří očekávají konečné završení spásy, kdy se zjeví Boží Syn ve své slávě, a proto je i zpěvem Církve, která je putujícím Božím lidem.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 14. 8. 2019 naleznete zdeReni, Guido - Himmelfahrt Mariae - 1642, volné dílo


Nanebevzetí Panny Marie, volné dílo

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 08. 2019 | 813 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)


Celkem hlasovalo: 702
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace