Zajímavé...

Křížová cesta "Plody ducha svatého" (celá)

Duch Svatý "I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. A na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy." (Iz 11,1n)
Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řidit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k ruhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. " (Gal 5,18-26)

1. Zastavení věrnosti
Všechny jsi zklamal, Ježíši: Heroda, Piláta, představitele svého národa a nakonec apoštoly. Všichni čekali jiného Mesiáše a jeho působení si představovali také jinak. Tys zůstal věrný poslání od svého Otce a za to ses dostal k soudu. I pro mne je někdy těžké věřit, že jsi ve mně přítomen, že jsi ve mně autorem každého okamžiku mého života. Prosím Tě o víru v Tebe a věrnost Tobě. "Jestliže uznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1 Jan 1,9)"

2. zastavení prozíravosti
"S Pane, Ty jsi na začátku křížové cesty a ničíš tu "moudrost moudrých a rozumnost rozumných", abys nás přivedl k pravému prameni moudrosti- bázni Boží. Hledání Tvé vůle, to je prozíravost. "Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě." (1 Kor 1,18)

3. zastavení pokoje
Věřím, že se dá snášet s klidem i těžká situace, pokud není komplikovaná. Dovedu ještě pochopit, Pane, že i kříž lze nést, když to jde bez problémů. Udivuje mě však, že jsi zůstal tak klidný a pokojný i při pádu. Mě by to přinejmenším rozčílilo, a to si myslím, že jsem plný Tvého pokoje. "Ať vám v srdci vládne Kristův pokoj: to je přece cíl vašeho povolání, které vás shromáždilo v jednom těle." (Kol 3,15)

4. Zastavení tichosti
Ovocem Božího Ducha je také tichost, vždyť co je spojeno s věčností, nelze vystihnout v čase. Tak jako záříš v temnotě nevědomosti světlem víry, tak vedeš s Marií rozhovor v tichosti. Nemluví se, jste pouze cele přítomni." A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatností a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše." (Jak 1,20n)

5. zastavení trpělivosti
Vypadá to, Pane, jako by Šimon musel mít trpělivost s Tebou. Vojáci ho sice přinutili, aby Ti pomohl, ale on kvůli tomu musel změnit svůj plán a snad i směr své cesty. Ztratil také dobrou pověst, on "dobrý člověk", má pomáhat nějakému zločinci". Jeto však Tvoje trpělivost se Šimonem a se všemi jemu podobnými, protože Ty, Ježíši, na každého z nás už od věčnosti trpělivě čekáš. "Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním a oblečte člověka nového, který jde cestou pravého poznání a obnovuje se k podobě se svým Stvořitelem. " (Kol 3,9n)

6. zastavení vděčnosti
Pane, Ty nepřehlédneš žádné dobro, protože je příležitostí pro hluboké spojení v Bohu, který je dobrý. "A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni." (Kol 3,15)

7. zastavení pokory
Najednou opět znovu padáš. Tím ses dostal do role, kterou Ti přisoudil Satan a z jeho pokoušení i první lidé. Je pro mne tvrdé a nepříjemné opakovat v životě pokořující situaci, ale tolik potřebné. "Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí pro svou duši. " (Mt 11,29)

8. zastavení opatrnosti
Jak je dobrý lidský soucit, vždyť jsi ho sám chtěl a stvořil, jak je ale zároveň nebezpečný, neboť může odvrátit náš pohled upřený na Tebe, abychom se zadívali na sebe. Dej nám opatrnost v blížících se nebezpečích, abychom se jimi přibližovali k Tobě. "Posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice." (Mt 10,16)

9. zastavení vytrvalosti
Co by bylo platné, kdybys spásu světa začal, šel vytrvale, pokorně, klidně, ale kdybys ji nedokončil. A co by to bylo platné, kdybych já svou cestu k dokonalosti dobře začal, nadšeně v ní pokračoval, ale nedokončil. Je třeba povstat i z posledního pádu a vytrvat. "Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat, všechno, co by nás mohlo rozptylovat, a vytrvale běžme o závod, který nám je určen. " (Žid 12,1)

10. zastavení čistoty
"Kdo to může pochopit, pochop. Někteří nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé, a někteří nežijí v manželství protože se ho zřekli pro království nebeské. " (Mt 19,11n) Děkuji Ti, Pane, že jsi nás stvořil normální, že Ti máme co dá.

11. zastavení statečnosti
Zde na Kalvárii jsi na jedné straně Ty, Ježíši, odhodlaný k té nejpotupnější smrti, a na druhé straně člověk- já, který Tě chce mučit. Tady své dílo dokončuješ. Chci následovat Tvoji statečnost, dávám Ti proto své ruce a nohy, sebe celého, ukřižuj mne láskou, abych já Tě znovu neukřižoval svým hříchem a zlobou. "Jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene a jazyk, lidu a národa a udělal jsi z nás našemu Bohu království a kněze vládnoucí nad zemí. (Zj 5,9n)

12. zastavení poslušnosti
Kristova moc spasit lidi pramení z poslušnosti Bohu. Veškerá Kristova moc na nebi i na zemi je založena na poslušnosti. I moc kněze proměňovat a odpouštět hříchy je ukotvena v poslušnosti. "Kristus se naučil poslušnosti z utrpení, jímž prošel. Stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. (Žid 5,8)

13. zastavení spravedlnosti
Tvoje mrtvé tělo sundali z kříže a položili do klína tvé matky. Svou smrtí jsi nekonečně usmířil Boží spravedlnost. Zde pod křížem končí i Mariina bolestná cesta. Spolu s Marií, Pane, obětuji nebeskému Otci Tvé tělo, spolu s Marií obětuji sám sebe a prosím, ať se stanu Tvým nástrojem. "Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. Tím co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým, jejich nepravosti on na sebe vezme. " (Iz 53,11)

14. zastavení pokoje
Lidský pokoj je pasivní. Říkáme: Dej mi pokoj! Božský pokoj je naopak aktivní. "Prosíme vás, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. " (Ef 4,1-3)

Děkujeme Ti za Tvou křížovou cestu. Chceme z ní čerpat milosti pro naši každodenní cestu.

Převzato z knihy:: Křížové cesty, sestavil ing Karel Hodek, MCM s,r.o., Olomouc 1997, str. 69-73


Sdílet

Související články:
Křížová cesta - 14. zastavení (10.04.2020)
Křížová cesta - 13. zastavení (06.04.2020)
Křížová cesta - 12. zastavení (03.04.2020)
Křížová cesta - 11. zastavení (31.03.2020)
Křížová cesta - 10. zastavení (28.03.2020)
Křížová cesta - 9. zastavení (25.03.2020)
Křížová cesta - 8. zastavení (22.03.2020)
Křížová cesta - 7. zastavení (19.03.2020)
Křížová cesta - 6. zastavení (16.03.2020)
Křížová cesta - 5. zastavení (13.03.2020)
Křížová cesta - 4. zastavení (10.03.2020)
Křížová cesta - 3. zastavení (07.03.2020)
Křížová cesta - 2. zastavení (04.03.2020)
Zveme: křížové cesty ve Štítarech (01.03.2020)
Křížová cesta - 1. zastavení (01.03.2020)
Křížová cesta - úvod (26.02.2020)
Křížová cesta - závěr (19.04.2019)
Křížová cesta - 14. zastavení (16.04.2019)
Křížová cesta - 13. zastavení (13.04.2019)
Křížová cesta - 12. zastavení (10.04.2019)
Křížová cesta - 11. zastavení (07.04.2019)
Křížová cesta - 10. zastavení (04.04.2019)
Křížová cesta - 9. zastavení (01.04.2019)
Křížová cesta - 8. zastavení (29.03.2019)
Křížová cesta - 7. zastavení (26.03.2019)
Křížová cesta - 6. zastavení (23.03.2019)
Křížová cesta - 5. zastavení (20.03.2019)
Křížová cesta - 4. zastavení (17.03.2019)
Křížová cesta - 3. zastavení (14.03.2019)
Křížová cesta - 2. zastavení (11.03.2019)
Křížová cesta - 1. zastavení (08.03.2019)
Křížová cesta - úvod (06.03.2019)
Unikátní křížová cesta v Bohuticích (21.05.2018)
Křížová cesta - závěr (30.03.2018)
Křížová cesta - 14. zastavení (29.03.2018)
Křížová cesta - 13. zastavení (26.03.2018)
Křížová cesta - 12. zastavení (23.03.2018)
Křížová cesta - 11. zastavení (19.03.2018)
Křížová cesta - 10. zastavení (16.03.2018)
Křížová cesta - 9. zastavení (12.03.2018)
Křížová cesta - 8. zastavení (09.03.2018)
Křížová cesta - 7. zastavení (06.03.2018)
Křížová cesta - 6. zastavení (03.03.2018)
Křížová cesta - 5. zastavení (28.02.2018)
Křížová cesta - 4. zastavení (25.02.2018)
Křížová cesta - 3. zastavení (22.02.2018)
Křížová cesta - 2. zastavení (19.02.2018)
Křížová cesta - 1. zastavení (16.02.2018)
Křížová cesta - úvod (14.02.2018)
Křížová cesta - závěr (14.04.2017)
Křížová cesta - 14. zastavení (12.04.2017)
Křížová cesta - 13. zastavení (09.04.2017)
Křížová cesta - 12. zastavení (06.04.2017)
Křížová cesta s dětmi (03.04.2017)
Křížová cesta - 11. zastavení (03.04.2017)
Křížová cesta - 10. zastavení (31.03.2017)
Křížová cesta - 9. zastavení (28.03.2017)
Křížová cesta - 8. zastavení (25.03.2017)
Křížová cesta - 7. zastavení (22.03.2017)
Křížová cesta - 6. zastavení (19.03.2017)
Křížová cesta - 5. zastavení (16.03.2017)
Křížová cesta - 4. zastavení (13.03.2017)
Křížová cesta - 3. zastavení (10.03.2017)
Křížová cesta - 2. zastavení (07.03.2017)
Křížová cesta - 1. zastavení (03.03.2017)
Křížová cesta - úvod (01.03.2017)
Křížová cesta - závěr (25.03.2016)
Křížová cesta - 14. zastavení (23.03.2016)
Křížová cesta - 13. zastavení (20.03.2016)
Křížová cesta - 12. zastavení (17.03.2016)
Křížová cesta - 11. zastavení (14.03.2016)
Křížová cesta - 10. zastavení (11.03.2016)
Křížová cesta - 9. zastavení (08.03.2016)
Křížová cesta - 8. zastavení (05.03.2016)
Křížová cesta - 7. zastavení (02.03.2016)
Křížová cesta - 6. zastavení (28.02.2016)
Křížová cesta - 5. zastavení (25.02.2016)
Křížová cesta - 4. zastavení (22.02.2016)
Křížová cesta - 3. zastavení (19.02.2016)
Křížová cesta - 2. zastavení (16.02.2016)
Křížová cesta - 1. zastavení (13.02.2016)
Křížová cesta - úvod (10.02.2016)
Křížová cesta - závěr (03.04.2015)
Křížová cesta - 14. zastavení (03.04.2015)
Křížová cesta - 13. zastavení (31.03.2015)
Křížová cesta - 12. zastavení (28.03.2015)
Křížová cesta - 11. zastavení (25.03.2015)
Křížová cesta - 10. zastavení (22.03.2015)
Křížová cesta - 9. zastavení (19.03.2015)
Křížová cesta - 8. zastavení (16.03.2015)
Křížová cesta - 7. zastavení (13.03.2015)
Křížová cesta - 6. zastavení (09.03.2015)
Křížová cesta - 5. zastavení (06.03.2015)
Křížová cesta - 4. zastavení (03.03.2015)
Křížová cesta - 3. zastavení (28.02.2015)
Křížová cesta - 2. zastavení (24.02.2015)
Křížová cesta - 1. zastavení (21.02.2015)
Křížová cesta - úvod (18.02.2015)
Křížová cesta s Janem Pavlem II. v roce rodiny (23.04.2014)
Křížová cesta - závěr (18.04.2014)
Křížová cesta - 14. zastavení (16.04.2014)
Křížová cesta - 13. zastavení (13.04.2014)
Křížová cesta - 12. zastavení (10.04.2014)
Křížová cesta na památku čtrnácti mučedníků pražských (07.04.2014)
Křížová cesta - 11. zastavení (07.04.2014)
Křížová cesta - 10. zastavení (04.04.2014)
Křížová cesta - 9. zastavení (01.04.2014)
Křížová cesta - 8. zastavení (29.03.2014)
Křížová cesta - 7. zastavení (26.03.2014)
Křížová cesta - 6. zastavení (23.03.2014)
Křížová cesta - 5. zastavení (20.03.2014)
Křížová cesta - 4. zastavení (17.03.2014)
Křížová cesta - 3. zastavení (14.03.2014)
Křížová cesta - 2. zastavení (11.03.2014)
Křížová cesta - 1. zastavení (08.03.2014)
Křížová cesta - úvod (05.03.2014)
Křížová cesta - závěr (29.03.2013)
Křížová cesta - 14. zastavení (27.03.2013)
Křížová cesta - 13. zastavení (24.03.2013)
Křížová cesta - 12. zastavení (21.03.2013)
Křížová cesta - 11. zastavení (18.03.2013)
Křížová cesta - 10. zastavení (15.03.2013)
Křížová cesta - 9. zastavení (12.03.2013)
Křížová cesta - 8. zastavení (09.03.2013)
Křížová cesta - 7. zastavení (06.03.2013)
Křížová cesta - 6. zastavení (03.03.2013)
Křížová cesta - 5. zastavení (28.02.2013)
Křížová cesta - 4. zastavení (25.02.2013)
Křížová cesta - 3. zastavení (22.02.2013)
Křížová cesta - 2. zastavení (19.02.2013)
Křížová cesta - 1. zastavení (16.02.2013)
Křížová cesta - úvod (13.02.2013)
Křížová cesta - 14. zastavení (05.04.2012)
Křížová cesta - 13. zastavení (01.04.2012)
Křížová cesta - 12. zastavení (28.03.2012)
Křížová cesta - 11. zastavení (25.03.2012)
Křížová cesta - 10. zastavení (22.03.2012)
Křížová cesta - 9. zastavení (19.03.2012)
Křížová cesta - 8. zastavení (16.03.2012)
Křížová cesta - 7. zastavení (13.03.2012)
Křížová cesta - 6. zastavení (10.03.2012)
Křížová cesta - 5. zastavení (07.03.2012)
Křížová cesta - 4. zastavení (04.03.2012)
Křížová cesta - 3. zastavení (01.03.2012)
Křížová cesta - 2. zastavení (27.02.2012)
Křížová cesta - 1. zastavení (24.02.2012)
Křížová cesta (22.02.2012)
Křížová cesta - závěrečná modlitba (21.04.2011)
Křížová cesta - 14. Zastavení (21.04.2011)
Křížová cesta - 13. Zastavení (18.04.2011)
Křížová cesta - 12. Zastavení (15.04.2011)
Křížová cesta - 11. Zastavení (12.04.2011)
Křížová cesta - 10. Zastavení (09.04.2011)
Křížová cesta - 9. Zastavení (06.04.2011)
Křížová cesta - 8. Zastavení (03.04.2011)
Křížová cesta - 7. Zastavení (30.03.2011)
Křížová cesta - 6. Zastavení (26.03.2011)
Křížová cesta - 5. Zastavení (23.03.2011)
Křížová cesta - 4. Zastavení (20.03.2011)
Křížová cesta - 3. Zastavení (16.03.2011)
Křížová cesta - 2. Zastavení (12.03.2011)
Křížová cesta – 1. Zastavení (09.03.2011)
Křížová cesta (08.03.2011)
Křížová cesta – 14. Zastavení (30.03.2010)
Křížová cesta – 13. Zastavení (27.03.2010)
Křížová cesta – 12. Zastavení (20.03.2010)
Křížová cesta – 11. Zastavení (19.03.2010)
Křížová cesta - 10. Zastavení (18.03.2010)
Křížová cesta - 9. Zastavení (15.03.2010)
Křížová cesta - 8. Zastavení (11.03.2010)
Křížová cesta - 7. Zastavení (08.03.2010)
Křížová cesta - 6. Zastavení (05.03.2010)
Křížová cesta - 5. Zastavení (02.03.2010)
Křížová cesta - 4. Zastavení (27.02.2010)
Křížová cesta - 3. Zastavení (24.02.2010)
Křížová cesta - 2. Zastavení (21.02.2010)
Křížová cesta – 1. Zastavení (19.02.2010)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 17. 03. 2014 | 5725 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Křížové cesty
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace