Migrace serveru 14. až 15. března 2020

Od soboty 14. 3. do neděle 15. 3. by měl (dá-li Bůh) proběhnout dlouho připravovaný přesun serverů A.M.I.M.S. se všemi weby s výjimkou TV-MIS na nový cloudový virtuální server, protože současná dvojice fyzických serverů pořízených v roce 2007 se již blíží konci své životnosti - či přesněji řečeno - je již několik let za hranicí životnosti a funguje už jen zázrakem - snad proto, že jsme dosud neměli nikoho, kdo by přesun a s tím sovisející úpravy systému provedl. Prosím proto všechny, kteří vkládají obsah na weby na našem serveru, aby v době přesunu, tedy od pátku 13. března až do ohlášení, že se přesun úspěšně zdařil, nevkládali žádný obsah. Stejně tak se omlouváme, že i komentáře které budou vloženy v době přesunu, již nebudou překopírovány a po spuštění webů na novém serveru nebudou. Děkuji za pochopení. Další informace o průběhu migrace a okamžiku jejího dokončení, naleznete zde. Srdečně zdraví P. Pavel Zahradníček

Aktualizace z 26. 3. 2020: Momentálně je možné vkládat nový obsah bez omezení, tj. včetně obrázků! Nyní řešíme určitý problém, týkající se vkládání komentářů. V přesunu budeme pokračovat ještě o týden později, tj. o víkendu 4./5.4.2020. Od pátku 3.4. opět nenahrávejte žádný obsah na weby a neměňte texty - bude probíhat další pokus o přesun a změny by se vám nepřekopírovaly na nový server. Děkuji za pochopení. P. Pavel
Zajímavé...

Boží srdce tluče pro nás

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijní úryvek na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Lk 15, 3 - 7) podává Ježíšovo podobenství o pastýři, který hledá ztracenou ovci.
Podobenství o ztracené ovci patří mezi nejznámější evangelijní texty, které našlo i své bohaté umělecké ztvárnění již ve starověku v katakombách, na sarkofázích, mozaikách, ba dokonce i na hliněných lampách.

Oblíbený obraz

Obraz pastýře patří mezi velmi oblíbené způsoby, kterými se v Písmu svatém mluví o Bohu. Snad nejznámější starozákonní žalm 23, který zazní i v liturgii této slavnosti, začíná slovy: "Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám." Několik starozákonních postav byli pastýři, například Abraham, Mojžíš, David, Amos. Pán Bůh je povolal, aby se stali vůdci národa. Povoláním z jednoduchého prostředí se chce vyjádřit, že Bůh se neřídí lidskými kritérii, jakoby zázemí předurčovalo člověka na jisté poslání. To možná platí v lidských očích, ale Bůh vidí do srdce. Bůh ve Starém zákoně neváhá použít obraz pastýře, když mluví o sobě samém. Slyšíme to v prvním čtení z knihy proroka Ezechiela: "Já sám budu pást svoje ovce, já jim dám odpočinek, praví Hospodin, Bůh. Ztracené ovce vyhledám, rozptýlené přivedu zpět, zraněné obvážu, slabé posílím, tučné a silné ochráním a budu je pást svědomitě." (Ez 34, 15 - 16) Do popředí vystupují vlastnosti pastýře: odvaha, ochrana, skromnost, jednoduchost, péče, pracovitost, solidarita s nejslabšími atd. Když tedy Pán Ježíš vyprávěl příběh - podobenství o pastýři, který hledá ztracenou ovci, posluchači mu rozuměli, neboť tento obraz znali jak z Písma svatého,tak i z každodenního života.

Dva pohledy

Podobenství o ztracené ovci zachytili dva evangelisté. Přestože na první poslech podobenství zní stejně v Matoušově a Lukášově evangeliu, to, co je odlišuje, je rozdílná situace, ve které jsou v evangeliích vloženy. V Matoušovi je určeno učedníkům v 18. kapitole, která říká, jaké vztahy by měly vládnout uvnitř společenství věřících a jakým způsobem by se měly řešit konflikty. V Lukášovi je Ježíšovou odpovědí na kritiku farizeů a zákoníků, že přijímá hříšníky. Matouš klade důraz na návrat zbloudilé ovce. Lukáš vyzdvihuje radost z jejího nalezení. Z toho plyne i odlišné poselství podobenství v obou evangeliích. Podle Matouše Bůh nechce, aby se ztratil třeba jen jediný z maličkých. Podle Lukáše Bůh je ten, který se těší z pokání každého člověka a ke stejnému postoji zve i člověka. Právě z Lukášova evangelia zaznívá podobenství na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ježíšův učedník je tímto způsobem vyzván následovat chování svého Mistra - Dobrého pastýře.

Chování pastýře

Počet ovcí je zvolen symbolicky, aby vynikl protiklad. Pastýř koná z lidského pohledu neočekávaně, ba jistým způsobem až nezodpovědně. Ponechává nehlídaných 99 ovcí a jde za zbloudilou ovcí, tzn. riskuje, že přijde i o zbývající. Tím se chce zdůraznit, že každý jsme stejně vzácný v Božích očích. Pastýř hledá ovci, "dokud ji nenajde". Boží slovo zdůrazňuje Boží milosrdenství a neúnavnost, se kterou Bůh hledá člověka. To je srdce Boha, které dnes oslavujeme. Touto neúnavností se má vyznačovat každý následovník Krista.

Chování společenství

Evangelista zdůrazňuje Boží péče a jemnost: "Vezme si ji na ramena." Pasýřova výzva: "Radujte se se mnou!" je jasný Ježíšův odkaz, jak se má chovat společenství bratří a sester při návratu zbloudilých zpět do Společenství.

Podobenství není kritikou na adresu těch, kteří se neztratili, protože nikdo z nás nemůže říct, že nepotřebuje pokání. V tomto duchu jsme všichni "ztracenou ovcí". Evangelijní úryvek je pro nás ujištěním, že každý jsme v Božích očích vzácný. Za každým z nás Bůh vyjde, aby nás hledal a bude nás hledat ne, dokud se neunaví, ale dokud nás nenajde. Neboť takový je Bůh!


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 27. 6. 2019 naleznete zdeCC0 Creative Commons, www.maxpixel

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (07.12.2019)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (29.11.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 06. 2019 | 625 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 416668
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace