Zajímavé...

Apoštol Petr - spolupoutník v dozrávání víry

Pohled na fresku Krista se sv. Petrem, Jaroma, CC BY-SA 3.0,cs.wikipedia.org Apokryfní spis Skutky sv. Petra (vznikl kolem roku 200 po Kr.) nabízí příběh z dějin prvních křesťanů. Během pronásledování křesťanů za císaře Nera apoštol Petr opouští Řím, aby se zachránil a na cestě potkává Krista, kterého se ptá "Kam jdeš, Pane?" Pán mu odpovídá: "Jdu, abych se dal znovu ukřižovat." Peter se vrátil zpět do Říma a zemřel mučednickou smrtí. Tato legenda vystihuje osobnost a jednání prvního z apoštolů.

Apoštol Petr je jednou z klíčových postav Nového zákona. Dosvědčuje to i ta skutečnost, že evangelia mu věnují velký prostor, podobně i Skutky apoštolské a součástí novozákonních spisů jsou dva listy, kterým se připisuje Petrovo autorství. Evangelia ho popisují jako člověka, který měl své životní jistoty a zázemí. Janovo evangelium zmiňuje, že pocházel z vesničky Betsaida, ale novozákonní texty hovoří i o jeho domě ve městě Kafarnaum. Popisují uzdravení Petrovy tchýně, tzn. že měl rodinu. Lukášovo evangelium uvádí, že když Ježíš učil zástupy, vybral si loďku, která patřila Šimonu Petrovi. Petr tedy nebyl nemajetným nádeníkem, který čekal každé ráno, dokud ho někdo nenajme do práce. Měl loď, měl stabilní práci, měl rodinu, dům. Setkání s Kristem mu tak radikálně změnilo život, že při povolání opustil tyto dosavadní jistoty a šel do jisté nejistoty s Kristem.

Zkoušky a růst víry

Petr je ten, který musí procházet neustálými zkouškami a růstem své víry. Na jedné straně vyznává božství Ježíše Krista, ale na druhé straně stále není připravený správně porozumět cestě kříže; je odhodlán vystoupit z loďky a na základě Ježíšova ujištění kráčí po vodě, ale přece má pochybnosti, když vidí rozbouřené moře a začne se topit; je rozhodnutý i zemřít pro Krista, ale už po pár hodinách třikrát zapře Ježíše Krista. Při Poslední večeři potřebuje správně porozumět významu, když jim jejich Mistr a Učitel myje nohy, což byla práce pro otroky. Skutky apoštolů v této linii pokračují. Popisují vidění, ve kterém Petr poznává, že do Církve patří i pohané. V Listu Galaťanům Pavel uvádí svoji kritiku Petrovy přetvářky. Na první pohled se zdá, že to všechno jsou vlastnosti, které jsou neslučitelné s pozicí Petra jako Kristova zástupce na zemi. Když se ho Ježíš po vzkříšení ptá na lásku, Petr upřímně odpovídá: "Pane, ty víš všechno, ty dobře víš, že tě miluji". (Jan 21,17) Petr je ten, který má neustále srdce nasměrované na Krista i se svými slabostmi, se svými pochybnostmi, které Pán dobře zná. Stále si je vědom toho, co řekl Kristu při povolání: "Pane, odejdi ode mne, neboť jsem člověk hříšný." (Lk 5,8) Jediné, čeho se mu dostává, je ujištění: "Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi." (Lk 5,10)

Boží kritéria

Petr je člověk, který navzdory slabostem a pochybnostem, je rozhodnut vše opustit pro Krista a následovat ho. Na této cestě ho čeká ještě dlouhá pouť zrání. Mohli bychom to přirovnat k starozákonní volbě krále, když prorok Samuel na Boží pokyn hledá vhodného kandidáta, Bůh ho učí, aby se neřídil podle lidských kritérií. Podobně můžeme říci, že pokud bychom hledali vhodného kandidáta podle lidských kritérií, Petr by asi neobstál, ale zde jsou kritéria Boží, kritéria Krista, který zná svého apoštola. Při prvním setkání s ním mu řekne: "Ty jsi Šimon" (Jan 1,42), jakoby chtěl říci: "Znám tě, vím, kdo jsi a co je v tobě." V Lukášově evangeliu při Petrově zapření evangelista uvádí důležitý detail, že Pán se v té chvíli obrátil a podíval na Petra a ten se rozplakal (Lk 22,61). Kristův pohled je uzdravující, je to laskavý pohled, který zná Petra do hloubky duše.

Následovat Krista

Petr snad jako jediný z apoštolů nejjasněji tuší Kristovu podstatu. Je to Petr, který vyzná Krista jako Božího Syna. Když mnozí učedníci odcházejí od Ježíše pro jeho údajně tvrdou řeč o chlebu života (Jan 6,60), Petr jednoznačně odpovídá: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života." (Jan 6,68) Spolu s Jakubem a Janem se Petr stává svědkem Božího zjevení během proměnění na hoře, svědkem vzkříšení Jairovy dcery jaky i hodiny utrpení v Getsemanech. Petr se stává nositelem jedinečného Kristova vyznačení: "Ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a pekelné brány ji nepřemohou." (Mt 16,18). Při Poslední večeři mu svěřuje důležitou roli: "Posiluj své bratry." (Lk 22,32) Po vzkříšení mu Ježíš uděluje poslání: "Pas mé beránky, pas moje ovce." (Jan 21,15-17) Tato poslání se zvlášť realizují v Petrově primátu. Při čtení Písma se nestačí dívat pouze na jednotlivé epizody, neboť ty se mohou zdát částečné a neúplné jako jednotlivé kamínky mozaiky. Jen při celkovém pohledu dostáváme hlubší obraz prvního z apoštolů. Petr v již zmíněné Ježíšově odpovědi na dotaz "Quo vadis, Domine? - Pane, kam jdeš?" poznává své vlastní povolání a způsob jeho uskutečnění. Vždy realizoval to, co zaznívá z Ježíšových úst směrem k jeho osobě: "Pojď za mnou!" (Jan 21,19) A dělal to ne navzdory, ale spolu se svými slabostmi. Vrcholným způsobem završil následování svého Mistra mučednickou smrtí.

P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z https://www.postoj.sk/, článek z 26. 6. 2017 naleznete zde.

Ukřižování sv. Petra, volné dílo, cs.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Svatý Charbel (Šarbel) - poustevník z Libanonu (24.07.2020)
Marie Gorettiová – sedmdesát let aktuální svatosti (06.07.2020)
Svatá Marie Goretti a její vrah Alessandro (06.07.2020)
Marie Goretti a Santa Scorese. Italky, které zemřely pro čistotu (06.07.2020)
Poselství sv. Marie Goretti pro dnešní dobu (06.07.2020)
Kardinál Becciu: Carlo Acutis - život obětovaný za církev a papeže (18.06.2020)
Kniha paní Zdislava z Lemberka (11.06.2020)
Dopis papeže Benedikta XVI. ke 100. výročí od narození Jana Pavla II. (16.05.2020)
Jediný dar, který si Ježíš žádá (08.04.2020)
Stigmata prozrazují tajemství života (08.04.2020)
Jak na kněze, který se mi nelíbí? (30.03.2020)
Sv. Korona a pandemie koronaviru (27.03.2020)
Sv. Michael Archanděl zázračně zachraňuje Řím před smrtící epidemií moru (18.03.2020)
Don Bosko v době moru: Co je nejdůležitější? (18.03.2020)
Svatí, kteří zažili epidemie a pandemie na vlastní kůži (18.03.2020)
Svatá smrt malé Hyacinty a její nesmírné utrpení (100. výročí) (20.02.2020)
Obrácení svatého Pavla (25.01.2020)
Svatí patroni na rok 2020 - Verze pro tisk v PDF formátu. (04.01.2020)
Zemřeli pro Eucharistii. Dokázal bys to i ty? (11.12.2019)
Kateřina Alexandrijská - jedna ze 14-ti pomocníků v nouzi (25.11.2019)
Sv. Rafael Kalinowski - roky se nezpovídal, ale stal se známým zpovědníkem (24.11.2019)
Eucharistický zázrak maličké blahoslavené (09.11.2019)
Vize světic o Nejsvětějším Srdci Ježíšově (16.10.2019)
Co (možná) nevíte o blahoslavené Anke Kolesárové (12.10.2019)
Sv. otec Pio z Pietrelciny (23.09.2019)
Den Otce Pia strávený ve zpovědnici (23.09.2019)
Zázraky na přímluvu Pátra Pia se dějí i dnes (23.09.2019)
Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro, žijící kříž (19.09.2019)
Církev bude mít od září nového blahoslaveného (07.09.2019)
Svatý Maximilián Maria Kolbe - "šílenec Neposkvrněné" (15.08.2019)
Odkaz sv. Šarbela (Charbela) (23.07.2019)
Pilíře Církve (29.06.2019)
Překážky Duchu Svatému v nás (09.06.2019)
DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ: Skutečným nepřítelem Církve jsou špatní katolíci (28.05.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Nemusíš být dokonalý na to, abys byl svatý (09.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
O svaté Dorotě (12.02.2019)
Závěť svaté Bernadety (08.02.2019)
Mons. Petr Piťha: Kázání k otevření Roku sv. Anežky České, 21. 1. 2019 (03.02.2019)
Sv. Maxmilián Kolbe a ekumenismus (29.01.2019)
Tělo mladého Itala v procesu kanonizace se našlo neporušené (28.01.2019)
Ruský major zachránil Karola Wojtylu (22.10.2018)
Papež Pavel VI. - papež mnoha prvenství (12.10.2018)
Jsi rozvedený? I ty se můžeš stát svatým (09.10.2018)
"Panna Maria, moje láska" - světec, který inspiroval pět papežů (03.10.2018)
Nádherný list Pátra Pia o strážném andělovi (03.10.2018)
Archanděl Michael: Náš ochránce (29.09.2018)
Zázraky Pátra Pia na pohlazení duše (27.09.2018)
Boj Pátra Pia s knížetem temnoty (26.09.2018)
Láska Pátra Pia k vlastní matce (23.09.2018)
Kajícník bez lítosti (23.09.2018)
... a ráno usnul Otec Pio v náručí nebeské Matky (23.09.2018)
Ano, svatá Církev má i patrona alkoholiků. Seznamte se - Matt Talbot (16.09.2018)
Kniha ke stažení: Dr. Josef Hlouch - ANNA MARIE ZELÍKOVÁ Dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (12.09.2018)
Záznam mše sv. - Blahořečení Anny Kolesárové + pořady (01.09.2018)
Svatá Filoména - "drahá malá světice" faráře z Arsu + Litanie (29.08.2018)
Anka Kolesárová vs. duhový Pride (29.08.2018)
Svatost, která vyrušuje. K reakcím na blahořečení Anky Kolesárové (29.08.2018)
Jak svatá Monika bojovala o svého syna (27.08.2018)
Kříž neplodnosti a jak ho snášet s pomocí svatých (20.08.2018)
Svatá Anna (27.07.2018)
Nejenom uzdravení – o svatém Šarbelovi jinak (24.07.2018)
Richard Frasl - Martyr lásky k bližnímu (23.07.2018)
Začal beatifikační proces Chiary Corbelly Petrillo (21.07.2018)
Příběh naděje na život v Kristově lásce - sv. Marie Magdaléna (19.07.2018)
Věrní apoštolové Krista (28.06.2018)
TV Lux: beseda na téma Blahořečení Anny Kolesárové (05.06.2018)
Annu Kolesárovou prohlásí za blahoslavenou 1. září v Košicích (04.06.2018)
Svatá Rita - patronka neřešitelných situací (22.05.2018)
List papeže Františka k repatriaci kardinála Josefa Berana (28.04.2018)
Polsko má novou blahoslavenou (28.04.2018)
Proč chtějí feministky změnit význam příběhu o sv. Marii Magdaléně (26.04.2018)
Pontifikát Jana Pavla II. změnil běh světových dějin (04.04.2018)
Budeme mít nového blahoslaveného? Začíná proces blahořečení biskupa Hloucha (30.03.2018)
Nový Kolbe? Policajt z útoku v Trèbes byl konvertita (27.03.2018)
Slovensko bude mít novou blahoslavenou - mučednici čistoty Anku Kolesárovou
+ výčet probíhajících procesů blahořečení
(10.03.2018)
Svatá Agáta - patronka žen trpících rakovinou prsu (05.02.2018)
"Nechte děti přicházet ke mně!" Dívky, které v utrpení nastoupily cestu svatosti (02.02.2018)
Z myšlenek sv. Dona Boska (31.01.2018)
Světec, který založil hnutí jako reakci na Zednářství (08.01.2018)
Lokální ochutnávka svatosti - bl. Titus Zeman (08.01.2018)
19-letá studentka nebo IT-čkář v procesu blahořečení. Mění se koncept svatosti? (02.12.2017)
* Kdo nesmí chybět při blahořečení Titusa Zemana? Korbuly!
* Soudní proces s Titusem Zemanem a spol
(30.09.2017)
Nový blahoslavený: Salezián don Titus Zeman - mučedník za duchovní povolání (27.09.2017)
Rozhovor s kardinálem Amatem o kandidátovi blahořečení Titusovi Zemanovi (27.09.2017)
Raději smrt, než hřích - mučednice čistoty Anka Kolesárová (07.09.2017)
Matka, která nezemřela. Proč vidí všichni Chiaru Corbelli v nebi (30.08.2017)
Jsi nádherný ve svých svatých! (29.08.2017)
Poslední očitý svědek vysvětluje, co znamenala oběť sv. Maxmiliána Kolbeho (13.08.2017)
Žena, která předběhla apoštoly (20.07.2017)
Apoštol Pavel na jevišti světa (28.06.2017)
Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa (21.04.2017)
O. biskup Pavel Konzbul zve: výstava Svědkové lidskosti (06.04.2017)
Svatý Izidor Sevilský - patron internetu - 4.dubna (04.04.2017)
Svatý Josef, můj otec a zachránce (20.03.2017)
Pius XII., černá legenda se chýlí ke konci (04.03.2017)
Svatá pro ty, kteří trpí v rozbitých, nevěrných a zneužívajících manželstvích (04.03.2017)
Jan z Damašku a jeho příběh, jak čelit nenávisti a nepřízni (11.02.2017)
Kouzlo svatého Dominika (23.12.2016)
Když zemře Bůh, máme ještě svatého Mikuláše (06.12.2016)
Co nám říká příklad svaté Barbory (04.12.2016)
Svatá Kateřina byla nejen krásná a moudrá (25.11.2016)
Viva Cristo rey! - Ať žije Kristus Král! (17.11.2016)
Moderní – a málo známé – zázraky Padre Pia (28.10.2016)
Beatifikace „Anděla z Dachau“, rodáka z Moravy (27.09.2016)
* Přímý přenos svatořečení Matky Terezy
* Tv film o Matce Tereze - Pero v Boží ruce na TV Lux
(30.08.2016)
Řekla mu "Rabbuni", což znamená "Mistře"! (22.07.2016)
Sv. Marie Goretti - Mučednictví nebo „fanatismus“? (+ film) (06.07.2016)
Antonietta Meo se možná stane nejmladší svatou v dějinách církve (06.06.2016)
Conchita Armida: Láska k manželovi mi nikdy nebránila milovat Boha (28.03.2016)
Marek z Aviana – patron a štít Evropy (10.03.2016)
Dcera svaté Gianny odhalila tajemství matčiny svatosti (01.03.2016)
Nová svatost (27.02.2016)
Na Moravě narozený kněz Unzeitig bude v září blahořečen (16.02.2016)
Jeden z dekretů uznává martyrium sudetského Němce, o. Engelmara Unzeitiga, rodáka z Hradce nad Svitavou (24.01.2016)
Alice Montbarová - matka sedmi svatých (14.01.2016)
Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663) (12.01.2016)
Páter Pio a jeho anděl strážný (25.11.2015)
Ve Vatikánu prověřují zázrak na přímluvu Zdenky Cecílie Schelingové (11.11.2015)
Biskup Cikrle požehná v září památník svaté Zdislavy (20.09.2015)
Nelze být šetřena, neboť jsem milována. (05.09.2015)
Pavol Korbuly (02.08.2015)
Obrácena láskou, nikoli ideologií: Arcibiskupovy úvahy o Dorothy Dayové (07.07.2015)
Anička Zelíková o božském Srdci Páně (11.06.2015)
Marianské vzdechy sv. Filipa Neriho (29.05.2015)
V San Salvadoru byl blahořečen arcibiskup Oscar Romero (25.05.2015)
Miriam Baouardy a Marie Alfonzina - první palestinské světice (15.05.2015)
Farář z Titanicu má být svatořečen (26.04.2015)
Novéna ke sv. Donu Boscovi při příležitosti 200. výročí jeho narození (25.01.2015)
Občasník Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové (15.01.2015)
Papež schválil dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové (07.12.2014)
Svatý Mikuláš není automat na dárečky. Alternativní způsob slavení tohoto svátku v rodině. (05.12.2014)
Světec svědomí a sociální spravedlnosti (02.11.2014)
Mrtví bez porušení rozkladem (02.11.2014)
Ostatky sv. Kříže potvrzují historicitu evangelií (28.10.2014)
Blahořečení Rolanda Riviho (16.10.2014)
Zázrak na přímluvu o. Jerzyho Popieluszka (14.10.2014)
O víře, Ježíšovu Srdci a andělích (03.10.2014)
Odborníci schválili exhumaci P. Josefa Toufara (03.10.2014)
Relikvie srdce sv. J. M. Vianneye v ČR (16.09.2014)
Video: Publicista Doležal: Páter Toufar má být pohřben v Číhošti (02.09.2014)
Svatá Veronika Giuliani hovoří ke kněžím (30.08.2014)
Myšlenka bl. sestry Zdeňky o lásce k Bohu (31.07.2014)
Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje také do Brna (02.07.2014)
Svatý Antonín, heretik a oslice (13.06.2014)
Tomáš Týn – Služebník radosti - beseda s paní Helenou Wünschmann (04.05.2014)
Životopis sv. Jiří Drakobijce (23.04.2014)
V americkém Coloradu došlo k údajnému zázraku na přímluvu blahoslavené Zdenky Schelingové (22.03.2014)
Daroval křesťanům „Salve Regina“– Heřman z Altshausen (Heřman Chromý) (19.03.2014)
Získejte za učedníky všechny národy! (Mt 28,19) (17.03.2014)
Svatá Hedvika Slezská (29.12.2013)
Alexander Schmorell: strážce ducha (06.11.2013)
Za nejvyššího ohrožení zachovala věrnost a víru (27.09.2013)
Jak bude vypadat církev ve 3. tisíciletí? (11.06.2013)
63 zázraků za 8 měsíců (25.05.2013)
Sv. Perpetua a Felicita (25.05.2013)
Svatý Jan Bosco – světec pro dnešní dobu (16.05.2013)
Svatý Rajmund Nonnatus (Nenarozený) (15.05.2013)
Bl. sestra Zdenka Schelingová (23.07.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 28. 06. 2017 | 2670 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Znáš adoptivní farnost Jeníkov? (viz články o farnosti Jeníkov)

Netuším, o co jde (540 hl.)
 
Něco jsem zaslechl (370 hl.)
 
Je to bláznovství (396 hl.)
 
Zpovzdálí to sleduji (410 hl.)
 
Dost se o to zajímám (519 hl.)
 
Aktivně spolupracuji (413 hl.)
 
Patřím dokonce do Klubu přátel Jeníkova (358 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3006
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace