Ve službě Kristova evangelia (3. neděle v mezidobí, cykl. B)

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Zdroj: www.postoj.sk, Vydáno dne: 19. 01. 2018

charlotte, CC0 Creative Commons, pixabay Evangelijním úryvkem nejbližší neděle (Mk 1,14-20) se opět vracíme k tématu povolání prvních učedníků, ale tentokrát očima Markova evangelia. Celé Markovo evangelium můžeme nazvat i evangeliem učednictví, evangeliem následování Krista. Podobně bychom to měli říci i o našem životě.

V Ježíši Kristu nastává kairos

Začátek Ježíšova učení se překrývá se závěrem působení Jana Křtitele. Poslání Pánova předchůdce se naplnilo. Nyní nastává doba Mesiáše. Zvolání "naplnil se čas" jsou první slova Pána Ježíše, které zazní v Markově evangeliu.
V řečtině existují dva výrazy pro označení času. Prvním je "chronos" a slouží k označení času, který lineárně plyne. Naše doba je poznamenána především tímto chápáním času. Vše se přesně měří. Čas odjezdu a příjezdu autobusů a vlaků, čas začátku a konce práce apod.
Druhý výraz pro označení času je "kairos". Je to ten správný okamžik pro nějakou činnost, ta nejlepší chvíle. Sklizeň se nesbírá podle toho, jaký je datum v kalendáři, ale podle zralosti plodů.
Chronos je spíše kvantitativní označení času. Kairos zdůrazňuje jeho kvalitu. Právě tento druhý výraz zaznívá z úst Ježíše Krista. Čekání na Mesiáše skončilo. V Božím plánu záchrany lidstva nastala v osobě Ježíše Krista ta nejvhodnější chvíle. V životě jsme ponořeni do každodenního rytmu života. Nicméně je důležité, abychom v této chronologii dějin byli vnímaví na dar přítomného Kairos. Tady a teď jsme povoláni být součástí Božího království. Ne zítra, za rok, nebo v důchodu. Věřit Božímu evangeliu znamená otevřít mu už teď každou oblast našeho života.

Život učednictví

Povolání prvních učedníků je názorným příkladem správného pochopení Ježíšova zvolání "naplnil se čas". Bůh přichází s konkrétním a osobním pozváním "pojďte za mnou." Dát se do služby Kristova evangelia je ta jediná správná odpověď člověka na Boží pozvání. V křesťanství nestačí a nikdy nestačilo "jen" věřit evangeliu. Je třeba jít za Ním, za Ježíšem. Vzít každý den svůj kříž a následovat ho. Řecké slovo "euthys" - hned v reakci Šimona a Ondřeje vyjadřuje tuto rozhodnost lidské odpovědi. Prosme o tuto rozhodnost i v našem životě.

Síť záchrany

V židovství si žák vybíral učitele - rabbiho, nejčastěji takového, o kterém doufal, že se od něj naučí co nejvíce. V našem případě je to naopak. Rabbi Ježíš si sám vybírá své učedníky. V židovství si žák nevybíral rabbiho proto, aby ho následoval, ale aby se u něho naučil lépe pochopit Pánův zákon - Tóru. Někdy se dokonce doporučovalo změnit rabbiho, aby se tak žák dozvěděl i jiný způsob výkladu Tóry. V našem případě rabbi Ježíš vyzývá, aby následovali jeho samotného, neboť On je naplněním Zákona, je Mesiáš, Syn Boží.

Rybáři opustili sítě, to znamená své živobytí a lidské jistoty. Odteď budou spoléhat na svého Učitele, od kterého se budou učit "lovit lidi." V našem zažitém významu chápeme toto spojení jako výzvu hlásat evangelium. Nabízím však i jiný výklad. Moře je v Písmu svatém nebezpečným místem, kde hrozí člověku utonutí. "Lovit lidi" znamená zachránit člověka před duchovní zkažeností a vnitřním rozvratem. Síť je symbolem vytažení ze smrti do života, který nabízí Kristus.

Křesťan nese zodpovědnost za lidi kolem sebe.
Chraňme sebe a druhé před vším, co ohrožuje skutečné dobro a lidskou integritu.

Čtěme Boží slovo

Na závěr jedno pozvání. Tento liturgický rok nabízí více prostoru úryvkům z Markova evangelia. Přečtěme si celé Markovo evangelium zbožně, pozorně, beze spěchu. Čtěme ho na pokračování, abychom se s ním důvěrně seznámili. "Kdo nezná Písmo, nezná Krista", říká sv. Jeroným. My přece chceme poznat Krista.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 18. 1. 2018 naleznete zde.

Bible