Milosrdenství v Písmu svatém 16

Autor: Dana Tichá <danust(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 16. 01. 2016

Co říká o milosrdenství Starý Zákon v páté knize Mojžíšově?

Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat tobě smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. (Deuteronomium 7.12)
Proto bedlivě dbejte na přikázání, nařízení a práva, která ti dnes přikazuji dodržovat. Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, zachovávat tobě smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmoží tě. Požehná plodu tvého života i plodu tvé role, tvému obilé, tvému moštu, tvému oleji, vrhu tvého skotu a přírustku tvého bravu na zemi, o níž se přísahou zavázal tvým otcům, že ti ji dá.