Jak znovu počít a porodit Krista

Autor: Roman Tomek <roman.tomek(at)seznam.cz>, Téma: Zajímavé..., Vydáno dne: 19. 12. 2017

Další pokračování z knihy R. Cantalamessy
- MARIA, zrcadlo Církve
také o existenci duchovního potratu
a o otázce víry a skutků.

Soustřeďme se na použití názvu "Matka Boží", které se nás i jednotlivě týká. Pokusme se zjistit, jak se můžeme stát konkrétně Ježíšovou matkou. Dospěli jsme k duchovnímu prožití tohoto rozjímání.

Jak nám říká Ježíš, že se může člověk stát jeho matkou?
Dvěma úkony: nasloucháním slovu a jeho praktikováním.Abychom to pochopili, promysleme si, jak se stala matkou Maria: tím, že počala Ježíše a že ho porodila. Existuje dvojí neúplné mateřství nebo dva druhy přerušení mateřství. Jeden je starý a známý a je to potrat. K němu dochází, když když je počat život, ale není zrozen, protože mezitím buď z přirozených příčin nebo hříchem lidí plod zahynul. Až do nedávna to byl jediný známý způsob neúplného mateřství.

Dnes je znám jiný, který naopak záleží v tom, že se porodí dítě, aniž bylo počato. To se stává tehdy, když jsou děti počaty ve zkumavcea potom zavedeny do života některé ženy. Anebo jde o srdcervoucí a truchlivý případ, že se lůno ženy propůjčí, třeba i za poplatek, aby hostilo lidské životy počaté jinde. V tomto případě to, co žena porodí, nepochází z ní, není to počato "dříve v srdci než v těle". Je zajímavé, že ve středověku jsme viděli bludaře, kteří si mysleli něco podobného o Panně Marii. Že prý Ježíše spíš "hostila" než zrodila, že jeho tělo mělo nebeský původ a že ona tedy byla pro něj spíš "cestou" než "matkou".

Bohužl, i v duchovní rovině jsou tyto dvě smutné možnosti. Počíná Ježíše, ale neporodí ho ten, kdo přijme slovo, ale nepraktikuje ho, kdo nadále provádí jeden duchovní potrat za druhým, dělá si předsevzetí, že se obrátí, ale pak na ně soustavně zapomíná a nechává jich v půli cesty, kdo se chová vůči Božímu slovu jako chvatný pozorovatel, který se podívá na svatou tvář v zrcadle a pak hned zapomene, jak vypadal (srov. Jak 1,23-2,4). Celkově vzato, kdo má víru, ale nemá skutky.

Naopak Krista rodí, aniž ho počal, ten, kdo koná mnoho skutků, i dobrých, které však nevycházejí ze srdce, z lásky k Bohu a ze správného úmyslu, ale spíše ze zvyku,
z pokrytectví, z hledání vlastní slávy
a vlastního zájmu, nebo prostě z uspokojení, které mu jeho činnost působí. Celkem vzato, kdo má skutky, ale nemá víru

Na konci své cesty jsme tedy dospěli k problému dobrých skutků. Po Boží milosti a po odpovědi víry ze strany člověka je na místě, abychom promluvili o skutcích. Poslyšme, co říká dál jeden apoštolův text, s kterým jsme se už setkali, když jsme mluvili o milosti a víře: "Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to dar Boží! Dostáváte ho ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě (Ef 2,8-10).

My jsme Boží skutek, toto je podstatné. Dobrý skutek je ten, který udělal sám Bůh v Kristu. Avšak Bůh nás nespasil v Kristu proto, abychom zůstali nečinní a pasivní, anebo ještě hůře, abychom zůstali v hříchu, ale abychom byli zase my s pomocí milosti a víry schopni dobrých skutků, které nám předem určil a kterými jsou pak plody Ducha, křesťanské ctnosti: umrtvování, skutky lásky, modlitba, činorodá horlivost o šíření Božího království.

Naše duchovní cesta je přerušena v tomto bodě a je to potrat, když nepřijmeme tento zákon, když nezkoumáme vážně problém, jak uplatňovat v praxi Boží slovo, když nikdy nepřejdeme od kontemplace k následování Krista. Jak jsme viděli, nestačí dělat prostě dobré skutky. Takové skutky jsou "dobré", jenom když vycházejí ze srdce, když jsou počaty z lásky k Bohu a ve víře. Jednoduše, jestliže nás vede správný úmysl. "Všechno, co není z přesvědčení, je hřích", praví nám Písmo (Řím 14,23).

Spojení víry a dobrých skutků je,, jak známo, jedna ze syntéz, které se namáhavě snažíme obnovit mezi křesťany po staletích sporů mezi katolíky a protestanty. Teoretická a teologická shoda je nyní skoro úplná. Ví se, že se nespasíme konáním dobrých skutků, ale že se nespasíme ani bez dobrých skutků. Že jsme ospravedlněni vírou, ale že sama víra nás pobádá ke skutkům, nechceme-li se podobat prvnímu synu z podobenství, který ihned řekne Otci "ano", když ho žádá, aby šel pracovat na pole, ale pak tam nejde (srov. Mt 21,28 a n.)

Taková syntéza víry a skutků se musí provést také v životě , nejen v teologii. Čím máme začít? Jeden filozof, kterého už známe a který býval luteránem, radí, abychom začali od skutků a vykládá proč: "Princip skutků je jednodušší než princip víry"(32). Postoj pravé víry totiž předpokládá niternost a čistotu ducha, které lze hodně těžko dosáhnout. V každé generaci jsou toho schopni jen málokteří. Ale je snazší začít děláním něčeho, i když jen nedokonale. Je snadnější uvěřit, jestliže se zapřeme a začnemu už něco dělat. "Oslovíme docela prostě jednoho povaleče", pokračuje onen filozof, "a docela prostě se otážeme: Mohu vědět, co děláš? Jestliže se vztyčí a ujišťuje, že ve svém tajném nitru je ochoten všechno obětovat, že ve svém tajném nitru cítí stesk zpívat hymny a postit se v tichu kláštera, zatímco se ve svém vnějším životě honí za ziskem a mívá čestné místo na shromážděních, řekete mu (a v tom je prostota): Ne, milý příteli, odpusť nám, my chceme vidět skutky." Luther objevil princip ospravedlnění skrze víru. Jistě, ale snadno se zapomíná - pokračuje týž filozof - že ho objevil až po dlouhých letech nejtrdší askeze v klášteře, a nikdo neví, zda by ho byl objevil bez tohoto dlouhého noviciátu. Mnozí chtějí začít tam, kde Luther skončil.


xxxxxxxxxxxxx - Poznámka - xxxxxxxxxxxxxxxx

/32/ - S. Kierkegaard, Deník XI - 2 A 301.

@@@


Převzato z knihy:
RANIERO CANTALAMESSA
MARIA, ZRCADLO CÍRKVE
První část:
MARIA, ZRCADLO CÍRKVE VE VTĚLENÍ
III. "POČNEŠ A PORODÍŠ SYNA"
Maria, Matka Boží
4. Jak znovu počít a porodit Krista
(str. 68 - 71)


(Článek byl vydán 24. 3. 2012)

Tato kapitola bezprostředně navazuje na:

Následování Matky Boží: být Kristovými matkami

1. část kapitoly je zde.
2. část je zde.


MARIA, ZRCADLO CÍRKVE


Další z této knihy papežského kazatele P. R. Cantalamessy
naleznete v článcích:

Matka Boží - nejdůležitější činitel ekumenické jednoty


Co nám o Marii říká titul "Matka Boží"?


Ježíšovo a Mariino sebezmaření - nový pohled na P. Marii(Na Fatym.com vydáno 28.12.2012 / 7908 přečt./)